News

नेपाली सेना बने कोरोनाका बिरामी (तस्विर सहित)

काठमाडौँ – नेपाली सेनाले विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट हुने जोखिम नियन्त्रण, उपचार विधि र अपनाउनुपर्ने सजगताबारे पूर्वाभ्यास गरेको छ ।सैनिक मुख्यालय जङ्गीअड्डा परिसरमा कोभिड– १९ को उपचार पूर्वाभ्यासका लागि अस्पताल र क्वारेन्टाइन झल्कने त्रिपाल स्थापना गरी बिरामीको प्रवेशसँगै रोग परीक्षण, शङ्कास्पद व्यक्ति राख्ने स्थल र क्वारेन्टाइनबाट प्रदान गरिनेसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी गराइएको छ । त्रिपालमा क्वारेन्टाइन स्थलको लेआउट विधिबारे पनि जानकारी दिइएको छ ।

बिरामीलाई अस्पतालमा गरिने उपचार विधि र प्रक्रियाका साथै क्वारेन्टाइनमा रहँदा चिकित्सकबाट प्रदान हुने सेवा तथा जोखिम नियन्त्रणका लागि बिरामी र चिकित्सकले अपनाउनु पर्ने सजगताका सम्बन्धमा सङ्गठन मातहतका निकाय र सर्वसाधारणलाई सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराउन पूर्वाभ्यास गरिएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । पूर्वाभ्यासका लागि त्यहाँ ६० भन्दा बढी पाल स्थापना गरिएको छ ।

सङ्क्रमण आशङ्का भई अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई दिइने स्वास्थ्य सेवा, जोखिम नियन्त्रणका लागि बिरामी र चिकित्सकले अपनाउनुपर्ने सचेतना र क्वारेन्टाइनमा रहँदा हेक्का राख्नुपर्ने विषयका बारेमा पूर्वभ्यासका क्रममा प्रमुख सेनानी डा मुन थापा र सेनानी ली बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । चिकित्सक ५० र अन्य गरी १८१ जनाको चिकित्सा टोली पूर्वाभ्यासमा संलग्न छ । यस्तो पूर्वाभ्यास आवश्यकतानुसार भइरहने छ ।

कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रणका लागि हातधुने तरिका, चिकित्सकले अपनाउनुपर्ने सावधानी, बिरामीको तामक्रम लिँदा पु¥याउनुपर्ने होशियारीलगायत विषयमा जानकारी दिइने छ ।पूर्वाभ्यासबाट जङ्गीअड्डा मातहतका विभिन्न निकाय र अन्य सर्वसाधारणका लागि समेत कोभिड–१९ उपचार विधि र अपनाउनुपर्ने पद्धतिबारे जानकारी लिन सहयोग पुग्ने छ । सैनिक मुख्यालय र मातहतका निकायका कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि ज्वरो भएको नभएको यकिन गर्ने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने कार्य शुरु भइसकेको छ । नेपालमा हालसम्म कोभिड–१९ का बिरामी फेला परिसकेका छ्रैनन् ।(रासस)

sf]le8–!( ;ªqmd0f /f]syfdsf] k””jf{Eof; ul/Fb}
sf7df8f}F, % r}tM
eb|sfnLl:yt g]kfnL ;]gfsf] d”Vofnodf a”waf/ sf]le8–!( ;ªqmd0fsf] pkrf/ ljlw tyf /f]syfdsf nflu k””jf{Eof; ul/Fb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷ /f;;
sf]le8–!( ;ªqmd0f /f]syfdsf] k””jf{Eof; ul/Fb}
sf7df8f}F, % r}tM
eb|sfnLl:yt g]kfnL ;]gfsf] d”Vofnodf a”waf/ sf]le8–!( ;ªqmd0fsf] pkrf/ ljlw tyf /f]syfdsf nflu k””jf{Eof; ul/Fb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷ /f;;
sf]le8–!( ;ªqmd0f /f]syfdsf] k””jf{Eof;af/] hfgsf/L
sf7df8f}F, % r}tM
eb|sfnLl:yt g]kfnL ;]gfsf] d”Vofnodf a”waf/ sf]/f]gf efO/; pkrf/ ljlw tyf /f]syfdsf nflu k””jf{Eof;af/] hfgsf/L lbFb} g]kfnL ;]gfsf ;xfos /yL lj1fgb]j kf08] . t:jL/ M /Tg >]i7÷/f;;
sf7df8f}F, % r}tM
sf]le8–!( ;ªqmd0fsf] /f]syfdaf/] ;r]tgf
eb|sfnLl:yt g]kfnL ;]gfsf] d”Vofnodf a”waf/ sf]le8–!( ;ªqmd0fsf] pkrf/ ljlw tyf /f]syfdsf nflu ckgfpg’ kg]{ ;r]tgfaf/]] hfgsf/L lbFb} 8f= nL a’9fyf]sL . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷ /f;;
6]G6
sf7df8f}F, % r}tM
;}lgs d”Vofno kl/;/df sf]le8–!( sf] pkrf/ ljlw tyf /f]syfdsf] k””jf{Eof;sf nflu agfOPsf 6]G6 . t:jL/ M /Tg >]i7÷/f;;
sf]le8–!( ;ªqmd0f /f]syfdsf] k””jf{Eof; ul/Fb}
sf7df8f}F, % r}tM
eb|sfnLl:yt g]kfnL ;]gfsf] d”Vofnodf a”waf/ sf]le8–!( ;ªqmd0fsf] pkrf/ ljlw tyf /f]syfdsf nflu k””jf{Eof; ul/Fb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷ /f;;
;}lgs d”Vofno kl/;/df–6]G6
sf7df8f}F, % r}tM
;}lgs d”Vofno kl/;/df sf]le8–!( sf] pkrf/ ljlw tyf /f]syfd k””jf{Eof;sf nflu agfOPsf 6]G6 . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;
sf]le8–!( ;ªqmd0f /f]syfdsf] k””jf{Eof; ul/Fb}
sf7df8f}F, % r}tM
eb|sfnLl:yt g]kfnL ;]gfsf] d”Vofnodf a”waf/ sf]le8–!( ;ªqmd0fsf] pkrf/ ljlw tyf /f]syfdsf nflu k””jf{Eof; ul/Fb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷ /f;;
sf7df8f}F, % r}tM
Hj/f] dfkg
eb|sfnLl:yt g]kfnL ;]gfsf] d”Vofnodf a”waf/ Hj/f] dfkg ul/Fb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

Related Articles

Back to top button
Close